• Đẩy mạnh CCHC
  • Quyết tâm thực hiện NQ ĐH đảng các cấp
  • Đẩy mạnh học tập theo guong Bac
  • Học tập theo tấm gương Bác
  • Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam

Ngôn ngữ:

Đơn vị trực thuộc

Ngày đăng: 04/09/2019

 

1. Văn phòng:

* Lãnh đạo

- Ông: Phạm Văn Công - Chánh văn phòng (Mobile: 0913289120)

- Ông: Trần Tuấn Khanh - Phó Chánh văn phòng (Mobile: 0983991966)

* Nhiệm vụ                                      

a) Lập chương trình công tác của Ban, xây dựng chương trình làm việc của lãnh đạo Ban. Xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, nội quy cơ quan;

b) Tham mưu giúp Lãnh đạo Ban trong công tác quản lý tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ công chức, viên chức được giao theo đúng quy định. Thực hiện chế độ chính sách của nhà nước về tuyển dụng, sử dụng, quản lý đội ngũ công chức, viên chức, người lao động, chế độ nâng lương, xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, thi đua khen thưởng, kỷ luật, công tác bảo vệ nội bộ, phòng chống tham nhũng lãng phí,…;

c) Tổng hợp, xây dựng báo cáo về hoạt động của Ban quản lý các KCN thường kỳ và đột xuất;

d) Lập kế hoạch, dự toán ngân sách hàng năm và quản lý tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật;

đ) Thanh, quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản bằng vốn ngân sách nhà nước đầu tư vào các KCN;

e) Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ và quản lý con dấu theo quy định; thu thập, quản lý và tổ chức sử dụng thông tin để từ đó tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt động, đề xuất kiến nghị các biện pháp thực hiện phục vụ sự chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Ban;

f) Chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn rà soát thủ tục hành chính; thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại phòng Một cửa, Một cửa điện tử;

g) Quản lý cơ sở vật chất, tài sản, quản trị mạng cơ quan, đảm bảo các yêu cầu hậu cần và công tác lễ tân cho hoạt động và công tác của cơ quan;

h) Quản trị, đăng tải thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ban.

i) Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Ban.

2. Phòng Quản lý Đầu tư:

* Lãnh đạo

- Ông: Đỗ Thành Luân - Trưởng phòng (Mobile: 0913645978)

* Nhiệm vụ                                     

a) Tiếp nhận, tham mưu lãnh đạo Ban cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đầu tư;

b) Tham mưu lãnh đạo Ban tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư theo kế hoạch đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; tham gia các chương trình xúc tiến đầu tư vào khu công nghiệp do Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ ngành tổ chức; hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư theo thẩm quyền trong quá trình chuẩn bị và triển khai dự án đầu tư; báo cáo định kỳ hoạt động xúc tiến đầu tư tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân tỉnh theo Quy chế quản lý nhà nước về xúc tiến đầu tư ban hành kèm theo Quyết định số 03/2014/QĐ-TTg ngày 14/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ;

c) Tổng hợp, theo dõi, đánh giá hiệu quả đầu tư trong khu công nghiệp; định kỳ hàng quý, 06 tháng và hàng năm xây dựng báo cáo hoạt động đầu tư trong khu công nghiệp gửi tới Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định;

d) Tham mưu lãnh đạo Ban trình UBND tỉnh, các Bộ ngành trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch có liên quan đến đầu tư và hoạt động các khu công nghiệp;

đ) Tham mưu lãnh đạo Ban xây dựng chiến lược kế hoạch, chính sách thu hút đầu tư hàng năm, từng thời kỳ và kế hoạch đầu tư phát triển các khu công nghiệp trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện;

e) Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung và gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện thương mại của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại khu công nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Công Thương;

f) Cấp Giấy phép kinh doanh, bổ sung mục tiêu kinh doanh đối với hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào khu công nghiệp theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Công Thương;

g) Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung các loại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, Giấy phép kinh doanh một số mặt hàng thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành cho thương nhân đặt trụ sở và có cơ sở kinh doanh tại khu công nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Công Thương;

h) Cấp các loại giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa sản xuất trong khu công nghiệp theo hướng dẫn, ủy quyền của Bộ Công Thương.

i) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các mục tiêu đầu tư theo đúng hồ sơ dự án và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Tham mưu đề xuất với lãnh đạo Ban đề nghị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xử lý đối với trường hợp vi phạm;

k) Chủ trì biên tập, đăng tải thông tin, quản lý hoạt động trang Website www.izhanam.gov.vn;

l) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Ban.

3. Phòng Quản lý quy hoạch và xây dựng:

* Lãnh đạo

- Ông: Ngô Trung Hiểu - Trưởng phòng (Mobile: 0915086588)

- Ông: Nguyễn Thái Sơn - Phó Trưởng phòng (Mobile: 0912020968)

* Nhiệm vụ                                     

a) Tham mưu lãnh đạo Ban tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng KCN có nhiều chủ đầu tư tham gia đầu tư xây dựng – kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN; Tổ chức lập quy hoạch chi tiết xây dựng đối với các KCN chưa có chủ đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng;

b) Tham mưu lãnh đạo Ban xây dựng kế hoạch dài hạn và từng năm về đầu tư xây dựng hạ tầng các KCN, khai thác, duy tu bảo dưỡng hạ tầng các KCN bằng vốn ngân sách;

c) Tham mưu lãnh đạo Ban điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt của khu công nghiệp nhưng không làm thay đổi chức năng sử dụng khu đất và cơ cấu quy hoạch;

d) Tham mưu lãnh đạo Ban thẩm định và phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng đối với các công trình xây dựng trong KCN đã có quy hoạch chi tiết được duyệt. Phối hợp với UBND cấp huyện trong vùng quy hoạch tổ chức công bố, công khai quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt trên địa bàn được giao quản lý;

đ) Tham mưu lãnh đạo Ban ký thẩm định thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư nhóm B, C thuộc diện phải thẩm định trong khu công nghiệp;

e) Tham mưu lãnh đạo Ban cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy phép xây dựng công trình đối với công trình xây dựng trong khu công nghiệp phải có Giấy phép xây dựng;

f) Thực hiện quản lý nhà nước đối với các KCN, quản lý quy hoạch, xây dựng công trình, chất lượng công trình trong khu công nghiệp theo quy định pháp luật;

g) Tiếp nhận, kiểm tra đầy đủ thủ tục, tính chính xác, hợp pháp của hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất xây dựng trong khu công nghiệp chuyển về phòng Quản lý Môi trường tổng hợp chuyển Sở Tài nguyên môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định;

h) Thực hiện các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng các KCN được đầu tư bằng vốn ngân sách của nhà nước do Ban quản lý các KCN làm chủ đầu tư đảm bảo hiệu quả tuân thủ các quy định pháp luật, cụ thể:

- Tiếp nhận bàn giao hồ sơ từ Ban quản lý dự án ĐTXD để tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư xây dựng.

- Phối hợp chính quyền địa phương trong công tác GPMB; các thủ tục về giao, nhận đất đảm bảo đủ mặt bằng xây dựng và các công việc khác liên quan đến tổ chức xây dựng công trình.

- Thực hiện việc chuẩn bị hồ sơ thiết kế, dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình, trình duyệt thẩm định, phê duyệt theo quy định.

- Lập hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu.

- Tham mưu lãnh đạo Ban ký kết hợp đồng kinh tế với các nhà thầu tư vấn, xây lắp.

- Phối hợp tổ chức thực hiện nhiệm vụ nghiệm thu, thanh toán, quyết toán theo hợp đồng kinh tế đã ký kết.

- Quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí xây dựng, an toàn và vệ sinh môi trường công trình.

- Nghiệm thu, bàn giao các hạng mục công trình và toàn bộ công trình đưa vào sử dụng.

i) Phối hợp với Cảnh sát phòng cháy chữa cháy hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các thủ tục, điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật và các quy chuẩn hiện hành;

k) Kiểm tra việc thực hiện các quy định về đầu tư xây dựng của các công ty kinh doanh hạ tầng, các doanh nghiệp thứ cấp trong KCN;

l) Phối hợp với các công ty kinh doanh hạ tầng KCN đảm bảo việc tiêu thoát nước tại các KCN;

m) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Ban.

4. Phòng Quản lý môi trường:

* Lãnh đạo

- Ông: Ngô Đức Dũng - Trưởng phòng (Mobile: 0906155656)

- Ông: Lại Tiến Hưng - Phó Trưởng phòng (Mobile: 0917156569)

* Nhiệm vụ                                     

a) Tham mưu trình lãnh đạo Ban đóng góp ý kiến với các Bộ, ngành và UBND tỉnh trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách có liên quan đến công tác bảo vệ môi trường trong KCN, CCN;

b) Tham mưu lãnh đạo Ban và chủ trì thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về việc bảo vệ môi trường, quản lý đất đai đối với các KCN, các doanh nghiệp trong KCN;

c) Tham mưu lãnh đạo Ban tổ chức thẩm định và trình lãnh đạo Ban phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án trong khu công nghiệp;

d) Tiếp nhận đăng ký tham mưu lãnh đạo Ban xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường cho các đối tượng thuộc diện phải đăng ký trong khu công nghiệp;

đ) Tham mưu lãnh đạo Ban tổ chức thẩm định và trình lãnh đạo Ban phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản của các dự án trong khu công nghiệp;

e) Tổ chức kiểm tra, tham mưu lãnh đạo Ban xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp theo pháp luật về bảo vệ môi trường;

f) Tham mưu trình lãnh đạo Ban đóng góp ý kiến với các Bộ, ngành và UBND tỉnh trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách có liên quan đến công tác bảo vệ trong KCN;

g) Tham mưu lãnh đạo Ban để thực hiện quy chế phối hợp với các cơ quan liên quan để quản lý về môi trường của các KCN trên địa bàn tỉnh;

h) Thực hiện kiểm tra công tác bảo vệ môi trường các khu công nghiệp, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, đề xuất các giải pháp đảm bảo môi trường tại các khu công nghiệp;

i) Tiếp nhận, kiểm tra đầy đủ thủ tục, tính chính xác, hợp pháp của hồ sơ xin thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho doanh nghiệp;

k) Tiếp nhận đăng ký khung giá cho thuê đất, cho thuê lại đất và phí hạ tầng khu công nghiệp của nhà đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp và các chức năng, nhiệm vụ khác về quản lý kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật; 

l) Chủ động theo dõi và phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc cung cấp các dịch vụ điện, viễn thông, cấp nước đảm bảo hoạt động của các doanh nghiệp trong KCN;

m) Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác PCCC các doanh nghiệp trong KCN;

n) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Ban.

5. Phòng Quản lý Doanh nghiệp:

* Lãnh đạo

- Ông: Đỗ Văn Huynh - Trưởng phòng (Mobile: 0913289990)

- Ông: Vũ Ngọc Minh - Phó Trưởng phòng (Mobile: 0976442868)

* Nhiệm vụ                                     

a) Tham mưu chủ trì thực hiện các nội dung quản lý nhà nước về các hoạt động sản xuất kinh doanh, thương mại, xuất nhập khẩu, lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp;

b) Phối hợp với các cơ quan của tỉnh tổ chức triển khai, phổ biến và hướng dẫn các doanh nghiệp khu công nghiệp thực hiện các chủ trương, chính sách mới ban hành của Nhà nước, của tỉnh có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh;

c) Tổng hợp tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp; định kỳ hàng tháng, quý, 06 tháng và hàng năm, tổng hợp báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với nhà nước, sử dụng lao động và các hoạt động khác có liên quan của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp;

d) Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động theo hướng dẫn của Bộ Lao động thương binh và xã hội tại Thông tư số 32/2014/TT-BLĐTBXH ngày 01/12/2014 cụ thể như sau:

- Tiếp nhận báo cáo giải trình của doanh nghiệp trong khu công nghiệp về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được, tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định;

- Tham mưu lãnh đạo Ban cấp, cấp lại, thu hồi Giấy phép lao động cho lao động nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp; xác nhận người lao động nước ngoài làm việc cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp không thuộc diện cấp giấy phép lao động;

- Tổ chức thực hiện đăng ký nội quy lao động, tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; tiếp nhận đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp trong khu công nghiệp;

- Nhận thông báo về việc cho thôi việc nhiều người lao động, báo cáo về việc cho thuê lại lao động, kết quả đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề hàng năm của doanh nghiệp trong khu công nghiệp;

- Tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký thực hiện Hợp đồng nhận lao động thực tập của doanh nghiệp trong khu công nghiệp, hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề có thời gian dưới 90 ngày;

- Tiếp nhận khai trình việc sử dụng lao động, báo cáo tình hình thay đổi về lao động; nhận thông báo về việc tổ chức làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ trong một năm của doanh nghiệp trong khu công;

- Nhận thông báo về địa điểm, địa bàn, thời gian bắt đầu hoạt động và người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động trong khu công nghiệp;

- Thực hiện các nhiệm vụ quản lý lao động trong khu công nghiệp bao gồm: bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động, xây dựng quan hệ lao động, giải quyết tranh chấp lao động, đình công theo quy định pháp luật về lao động hoặc hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

đ) Nắm bắt nhu cầu tuyển dụng, sử dụng lao động và hướng dẫn các doanh nghiệp KCN thực hiện tuyển dụng lao động theo đúng quy định của pháp luật, tham mưu giúp lãnh đạo Ban xây dựng kế hoạch hàng năm và 5 năm về phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của các khu công nghiệp;

e) Trực tiếp tham gia hỗ trợ tuyển dụng lao động cho các doanh nghiệp trong KCN;

f) Tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra của các cơ quan hữu quan trong việc thanh tra, kiểm tra các hoạt động của doanh nghiệp trong khu công nghiệp; phối hợp với các ngành liên quan giữ gìn an ninh trật tự và giải quyết tranh chấp lao động trong khu công nghiệp;

g) Tham mưu cho lãnh đạo Ban tổ chức các phong trào thi đua và khen thưởng cho doanh nghiệp trong khu công nghiệp;

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Ban.


s
Back to top