• Đẩy mạnh CCHC
  • Quyết tâm thực hiện NQ ĐH đảng các cấp
  • Đẩy mạnh học tập theo guong Bac
  • Học tập theo tấm gương Bác
  • Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam

Ngôn ngữ:

Lĩnh vực môi trường

Ngày đăng: 10/01/2020

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TRANG

01

Thủ tục Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đối với dự án trong khu công nghiệp

1

02

Thủ tục Xác nhận đăng ký lại kế hoạch bảo vệ môi trường đối với dự án trong khu công nghiệp

2

03

Thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp

7

04

Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường lập lại đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp

9

05

Thủ tục chấp thuận về môi trường đối với đề nghị điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt

19

06

Thủ tục vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư trong khu công nghiệp

21

07

Thủ tục Kiểm tra, xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ trường đối với dự án đầu tư trong khu công nghiệp

25

Chi tiết phụ lục đính kèm


s
Back to top