• Đẩy mạnh CCHC
  • Quyết tâm thực hiện NQ ĐH đảng các cấp
  • Đẩy mạnh học tập theo guong Bac
  • Học tập theo tấm gương Bác
  • Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam

Ngôn ngữ:

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

Cập nhật: 10/01/2020

Lĩnh vực môi trường có 07 thủ tục hành chính

[...]

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ LĨNH VỰC ĐẦU TƯ

Cập nhật: 10/01/2020

Lĩnh vực đầu tư có 26 thủ tục hành chính.

[...]

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ LĨNH VỰC LAO ĐỘNG

Cập nhật: 10/01/2020

Lĩnh vực lao động có 10 thủ tục hành chính.

[...]

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ LĨNH VỰC QUY HOẠCH - XÂY DỰNG

Cập nhật: 10/01/2020

Lĩnh vực Quy hoạch - Xây dựng bao gồm 08 thủ tục hành chính.

[...]

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI

Cập nhật: 10/01/2020

Lĩnh vực Thương mại bao gồm 9 thủ tục hành chính.

[...]
Back to top